Njoftim për ndërmarrjet e vendosura në likuidim – Nacional dhe Vojvodina

NJOFTIM PËR TË GJITHË KREDITORËT DHE PRONARËT E NDËRMARRJEVE TË VENDOSURA NË PROCESIN E LIKUIDIMIT NGA AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT

Bordi i Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit ka aprovuar fillimin e procedurës të likuidimit për ndërmarrjet e listuara më poshtë:

Çdo person apo person juridik i cili pretendon se ka të drejtë kërkese dhe/apo interesi ndaj këtyre ndërmarrjeve apo aseteve të ndërmarrjes duhet të parashtroj Dëshminë e Kërkesës dhe/apo Dëshminë e Interesit sipas nenit 7 dhe nenit 23 të Shtojcës të Ligjit Nr. 04/L-034 për AKP-në.

Për më shumë informata për ndërmarrjen apo asetin dhe afatit për parashtrimin e Dëshmisë së Kërkesës dhe/apo Dëshmisë së interesit, vizitoni faqen e internetit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit www.pak-ks.org dhe klikoni në njoftimet individuale në shtegjet e mëposhtme:

Shtegu në gjuhën shqipe: https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=1,57

Shtegu në gjuhën serbe: https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=3,57

Shtegu në gjuhën angleze: https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=2,57

OBAVEŠTENJE ZA SVE POVERIOCE I VLASNIKE PREDUZEĆA KOJE JE KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU UVELA U POSTUPAK LIKVIDACIJE

Upravni odbor Kosovske agencije za privatizaciju odobrio je pokretanje postupka likvidacije za dolenavedena preduzeća:

Svako lice ili pravno lice koje tvrdi da ima pravo na potraživanje i/ili interes u ovim preduzećima ili imovini preduzeća treba da dostavi Dokaz o potraživanju i/ili Dokaz o interesu u skladu sa članom 7 i članom 23 Priloga Zakona Br. 04/L-034 o KAP-u.

Za više informacija o preduzeću ili imovini i o roku za podnošenje Dokaza o potraživanju i/ili Dokaza o interesu, posetite vebstranicu Kosovske agencije za privatizaciju www.pak-ks.org i kliknite na pojedinačna obaveštenja na linkovima dole:

Link na albanskom jeziku: https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=1,57

Link na sprskom jeziku: https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=3,57

Link na engleskom jeziku: https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=2,57

Go to TOP