Media përkatëse është anëtar i Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës (KMShK).

AGJENCIA E LAJMEVE KOSOVA INFO
Adresa: Pallati i Mediave, Prishtinë
Tel: +383 (0) 44 146 149
Email: [email protected]

© COPYRIGHT 2008 – 2023 KOSOVA INFO. TË GJITHA TË DREJTAT E REZERVUARA. © PËR TË GJITHA IMAZHET NGA VIZATIM CONSULTING SHPK E EMËRUAR, PËRDORNI NGA KOSOVA INFO NË BAZË TË NJË MARRËVESHJE KONTRAKTUALE. ASNJË PJESË E FAQES NË INTERNET TË KOSOVA INFO NUK MUND TË RIPRODHOHET, DUBLIKOHET, SHPËRNDAHET OSE PUBLIKOHET OSE PËRDORET NË NDONJË MËNYRË TJETËR PA LEJE TË SHPREHUR ME SHKRIM.

MOHIMI I PËRGJEGJËSISË

KOSOVA INFO NUK MBAN PËRGJEGJËSI PËR FOTOT DHE MATERIALET E TJERA TË PAKËRKUARA. KOSOVA INFO NUK MERR ASNJË PËRGJEGJËSI PËR PËRMBAJTJEN E LIDHJEVE TË JASHTME DHE PËRMBAJTJEN E PALËVE TË TRETA. REZERVOHEN NGRITJET E ÇMIMEVE, SHITJET PARAPRAKE, GABIMET DHE GABIMET TIPOGRAFIKE.

ZHVILLIMI I WEBFAQES

HYZRI TALLA E6 12000, FUSHË KOSOVË,
REPUBLIKA E KOSOVËS
+383 38 728 657
[email protected]
www.vizatim.com

VIZATIM CONSULTING SHPK, ËSHTË E SPECIALIZUAR NË OFRIMIN E SHËRBIMEVE KRIJUESE PËR UEB, DOMAIN SERVER, SHTYP DHE MULTIMEDIA. ME MBI 15 VITE PËRVOJË PUNE, NE TRAJTOJMË TË GJITHË FUSHËN E PROJEKTIT TUAJ, NGA DETYRAT MË TË VOGLA DERI TE PREKJET PËRFUNDIMTARE, DUKE ZOTËRUAR GJITHÇKA NË MES.