Betohet anëtari i ri i Këshillit Prokurorial nga radhët e Odës së Avokatëve të Kosovës

Këshilli i Prokurorial i Kosovës (KPK), i udhëhequr nga Kryesuesi Ardian Hajdaraj, mbajti takimin e 249-të.

Në fillim të takimit ka dhënë betimin anëtari i ri joprokuror i Këshillit Prokurorial nga radhët e Odës së Avokatëve të Kosovës, Mustafë Nuhiu, i cili është zgjedhur nga Kuvendi i Kosovës, me ç’rast Kryesuesi Hajdaraj i uroi mirëseardhje, duke i dëshiruar punë të suksesshme në mandatin e tij.

–          Vendimet që u morën në takimin e sotëm janë si vijojnë, me ç’rast Këshilli Prokurorial i Kosovës:

–          Miratoi raportet përfundimtare të vlerësimit për përmbushjen e trajnimit fillestar për prokurorët e shtetit të gjeneratës së dhjetë dhe vendimin e Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë;

–          Miratoi Raportin vjetor të punës për vitin 2023 të Komisionit Mbikëqyrës për Zbatimin e Planit strategjik dhe Planit të veprimit për luftimin e korrupsionit dhe krimeve ekonomike, së bashku me një rekomandim të anëtarëve të KPK-së;

–          Miratoi Rregulloren për Procedurën e Rekrutimit, Pranimit, Emërimit dhe Punës Provuese për të Punësuarit në Administratën e Sistemit Prokurorial, së bashku me shtojcat përkatëse;

–          Miratoi Rregulloren për Planifikimin e Personelit, së bashku me shtojcat përkatëse;

–          Miratoi Rregulloren për Procedurën Disiplinore të Stafit Administrativ në Sistemin Prokurorial të Kosovës;

–          Miratoi Kërkesën Buxhetore për vitin 2025 dhe Vlerësimet e Hershme për vitet 2026-2027;

–          Formoi një grup punues për hartimin e raportit që do të përmbajë analizën dhe rekomandimet për rishikimin e skemës së kompensimit;

–          Formoi një grup punues për shqyrtimin e mundësisë së përfshirjes së anëtarëve joprokurorë në komisionet e KPK-së;

–          Aprovoi propozimet për publikimin e vendimeve disiplinore nga autoritetet kompetente dhe për publikimin e vendimeve të Këshillit Prokurorial të Kosovës për Vlerësim të Performancës  dhe

–          Mbajti seancë dëgjimore lidhur me rastin disiplinor ndaj një prokurori në Prokurorinë Themelore në Prishtinë, ndërsa vendimi do të bëhet publik sipas ligjeve në fuqi. /Kosova.info/

Go to TOP