KOSTT – JAVNI KONKURS

Na osnovu člana 8. Zakona o radu br. 03/L-212 Republike Kosovo, člana 4, stavovi 1, 2, 3, 4, 5 i člana 5. Administrativnog uputstva 07/2017 o regulisanju procedura konkurisanja u javnom sektoru, kao i tačke 9.2 i 5.1.1 Politike regrutovanja, Operater sistema, prenosa i tržišta-KOSTT a.d. raspisuje:

JAVNI KONKURS

Za prijem na posao:

1 (jednog) Stručnjaka za imovinsko-pravna pitanja

Opšti uslovi:

Trajanje zapošljavanja: Na neodređeno vreme.

U daljem tekstu korišćenje pojmova u jednom rodu ne isključuje drugi rod.  

Radno vreme: Posao sa punim radnim vremenom. Visina plate biće utvrđena u skladu sa politikama koje je odobrio KOSTT.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

Trajanje zapošljavanja: Na neodređeno vreme

Referentni broj pozicije: 1.3.0.2

Opšti zadaci

Zadatak stručnjaka za pravno-imovinska pitanja je da podrži rukovodioca Pravne kancelarije u vezi sa svim operativnim pravnim zadacima.

Specifični zadaci:

Stručnjak za imovinska-pravna pitanja sarađuje sa rukovodiocem Pravne kancelarije za sve obaveze koje proističu u pravnom pogledu, kako u nacrtima pravnih dokumenata (ugovori, dopisi za sud, priprema prijava za građevinske dozvole itd.), tako i zastupanjima na sudskim ročištima.

Njegovi specifični zadaci i odgovornosti su:

 • Zastupanje KOSTT-a na sudskim ročištima u svim sudskim sporovima, u skladu sa ovlašćenjima izvršenog direktora ili rukovodioca Pravne kancelarije
 • Priprema i ima odgovornost o svim podnescima i tužbama vezano za predmete u kojima je KOSTT strana
 • Osigurava odgovarajuće i pravovremeno zastupanje na svim ročištima
 • U koordinaciji sa ostalim odeljenjima KOSTT-a priprema potrebnu dokumentaciju za nadoknađivanje trećih strana za eksproprijaciju, servitut i drugu eventualnu štetu.
 • Angažovanje na pitanjima imovine kompanije, obezbeđivanje dokumentacije o vlasništvu, prijava za urbanističke, ekološke i građevinske dozvole za nove projekte u procesu implementacije, kao i organizovanje i održavanje javnih debata.
 • Praćenje dokumentacije i apliciranje za dobijanje dozvole u skladu sa važećim zakonodavstvom o projektima preduzeća. 
 • Izrada pravnih podnesaka ili nekog drugog dokumenta koji je potreban u vezi sa zakonskim zastupanjem i davanje informacija o pravnim pitanjima.
 • Pomaže i podržava rukovodioca Pravne kancelarije u zakonskoj usaglašenosti i izveštavanju o sukobu zakona u raznim proceduralnim pitanjima.
 • Učešće u raznim komisijama
 • Vodi evidenciju i upisuje sve dopise u knjigama ovog sektora; prati i ima odgovornost za poštovanje zakonskih rokova u ispunjavanju zadataka, sudskih ročišta po pozivima itd.
 • Pripremanje izveštaja o sudskim sporovima ili drugih izveštaja koje traži rukovodilac Pravne kancelarije
 • Čuvanje, sistematizacija i održavanje dokumenata koji pripadaju pravnoj kancelariji, odnosno sudskih predmeta u štampanoj i elektronskoj formi
 • Koordinacija sa osobljem za implementaciju projekata vezano za zakonske izmene/zakonske zahteve sa uticajem na moguća pitanja

Razmatranje zakonskih izmena

Podržava rukovodioca Pravne kancelarije u praćenju zakonskih izmena na nacionalnom i međunarodnom nivou, a naročito:

 • Prati i analizira zakonske izmene sa uticajem na pitanja životne sredine i obaveštava rukovodioca o implementaciji projekata.

Ostalo

Obavlja poslove koje traži rukovodilac Pravne kancelarije koji su potrebni za efikasno funkcionisanje KOSTT-a.

Kvalifikacije, sposobnosti i druge veštine stručnjaka za imovinska-pravna pitanja:

Kandidati, pored opštih uslova zapošljavanja koji se traže zakonom, moraju da ispune i sledeće posebne uslove:

 • Diploma pravnog fakulteta
 • 3 godine radnog iskustva u struci
 • Duboka znanja o pravnim i regulatornim pitanjima
 • Duboka znanja o zakonodavstvu o pravno-imovinskim pitanjima, ekološkim i građevinskim pitanjima
 • Osnovna znanja o javnoj industriji na lokalnom i svetskom nivou.
 • Dobro poznavanje engleskog jezika

Radni uslovi: Rad u kancelariji i na terenu/sudovima

Mesto/lokacija: Glavno sedište KOSTT-a

Način apliciranja:

Zainteresovani mogu da se prijave putem interneta popunjavanjem aplikacija koje možete preuzeti sa veb stranice KOSTT-a: www.kostt.com

E-mail adresa na kojoj treba aplicirati je:  [email protected]

Aplikacije će biti prihvaćene samo od kandidata koji ispunjavaju postavljene uslove, kako na javnom konkursu koji je objavljen u sredstvima javnog informisanja tako i na zvaničnoj veb stranici KOSTT-a. Aplikaciji treba priložiti kopije diplome školovanja i dokumenata koji dokazuju radno iskustvo u struci.

Selekcija kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, pismeno testiranje, intervju, izbor i informisanje kandidata, biće urađeno u skladu sa rokovima i kriterijumima prema administrativnom uputstvu o regulisanju procedura konkurisanja u javnom sektoru br. 07/2017.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja i na veb stranici KOSTT-a, od 07.10.2022. do 21.10.2022. godine u 24:00 sati.

Aplikacije koje su dostavljene nakon predviđenog roka, kao i nepotpune aplikacije, neće biti razmatrane.

KOSTT pruža jednake mogućnosti zapošljavanja i podstiče kandidate ženskog pola i mlade da se prijave za ova radna mesta.

Go to TOP