Driver Booster - Download Free for Windows 11, 10, 8, 7

Driver Booster: Free updater for Windows 11/10. Renew drivers for graphics, USB, audio, screen, network, printer, and mouse efficiently.!
Get it now for FREE !

Driver Booster Driver Booster Download

Komunikatë për publikun e Këshillit Kombëtar Boshnjak lidhur me artikullin e botuar në gazetën Danas

Novi Pazar, 25.03.2023
Përkthimi dhe përshtatja: Berzat Berzati

Në vazhdim e përcjellim komunikatën e shërbimit KKB-së lidhur me tekstin e publikuar në të mediumi serbe “Danas”, të cilin e transmetojmë në tërësi pa ndryshime, për përmbajtje e botimit të cili pretendohët deklaratat në tekstin janë paraqet një sërë falsitetesh dhe informacione të pasakta:

Deklaratë e Këshillit Kombëtar të Boshnjakëve lidhur me tekstin e gazetares së gazetës “Danas-it” Sllagjana Novosell, me titull “Novi Pazar: Kuadrot nga Pollimlë kërkojnë përfaqësim më të madh në KKB”, botuar në portalin e gazetës “Danas” më 22 mars. , 2023.

Teksti paraqet një sërë falsitetesh dhe informacione të pasakta për punën e Këshillit, dhe konstatohet se pjesë të tekstit janë krejtësisht arbitrare dhe të pabaza.

Këshilli Kombëtar i Boshnjakëve është organi më i lartë përfaqësues i boshnjakëve, një organizatë mbipartiake e themeluar me Kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Serbisë, anëtarët e të cilit zgjidhen me zgjedhje të drejtpërdrejta, për të realizuar të drejtën e popullit boshnjak për vetenqeverisja në fushën e të drejtave të identitetit.

Në përputhje me ligjin, Këshilli përmes organeve të tij në mënyrë të pavarur merr qëndrime, inicion iniciativa dhe ndërmerr masa, në lidhje me të gjitha çështjet që lidhen drejtpërdrejt me pozitën, identitetin dhe të drejtat e popullit boshnjak në Republikën e Serbisë.

Këshilli Kombëtar i Boshnjakëve është një nga këshillat kombëtarë që është caktuar nga ministritë përkatëse si një nga më transparentët në punën e tij dhe ka vënë në dispozicion të publikut punën e organeve dhe aktiviteteve të tij përmes faqes zyrtare të internetit dhe rrjeteve sociale. Për këtë është i papranueshëm vlerësimi se “informacionet për seancat mund të merren vetëm në mënyrë indirekte nga këshilltarët”. Kjo mbështetet edhe nga fakti se shumë media transmetojnë të gjithë punën e seancave të Këshillit në raportet e tyre mediatike.

Veçanërisht e theksojmë transparencën kur bëhet fjalë për vendimet për planin financiar të Këshillit, për këtë vit dhe vitin e kaluar, sepse të gjitha janë publikuar siç duhet në faqen zyrtare të Këshillit, menjëherë pas përfundimit të seancës ku janë miratuar. Në këtë mënyrë, të gjitha vendimet (plani financiar, raportet, etj.) janë të disponueshme drejtpërdrejt për publikun dhe vihen në dispozicion të kujtdo që tregon interes për punën e Këshillit Kombëtar Boshnjak.

Në seancën e tretë, të mbajtur të hënën, më 20 mars 2023, Këshilli Kombëtar i Boshnjakëve, duke zgjedhur anëtarët e bordit të Këshillit, përfundoi konstituimin e të gjitha organeve të përcaktuara me ligj, të cilat përfaqësohen nga anëtarë profesionistë dhe kompetentë të cilët do të merren me çështjet. lidhur me të gjithë boshnjakët në Republikën e Serbisë. Përveç këtyre organeve, Këshilli në Statutin e tij ka përcaktuar një numër të caktuar këshillash dhe një kontribut të rëndësishëm në punën e Këshillit japin ekipet e ekspertëve që formohen për secilën nga fushat e besuara të autoriteteve të caktuara publike në fushat e kulturën, edukimin, informacionin dhe përdorimin zyrtar të gjuhës dhe shkrimit.

Këshilli Kombëtar i Boshnjakëve është dhe do të mbetet i hapur dhe fton të gjithë ata që me njohuritë, kompetencat dhe autoritetin e tyre profesional janë të gatshëm të kontribuojnë në përmirësimin e pozitës së boshnjakëve duke u angazhuar në Këshill, pavarësisht nga vendbanimi i tyre. në Sanxhak ose në Republikën e Serbisë.

Go to TOP