ZKA-ja publikon raportet e auditimit për gjashtë ministri

Zyra Kombëtare e Auditimit ka publikuar gjashtë raportet e para të auditimit për Ministritë, si: Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë; Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural; Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës; Ministrinë e Ekonomisë ;Ministrinë e Mbrojtjes si dhe për Ministrinë e Shëndetësisë.

Përmes një njoftimi për media nga ZKZA-ja, thuhet se bazuar në rezultatet e auditimit ZKA-ja ka dhënë opinion të kualifikuar për MINT, MBZHR dhe MSH.

“Arsyeja e modifikimit, përkatësisht kualifikimit të opinionit për këto Ministri është për shkak se Pasqyrat Vjetore Financiare për vitin 2023 nuk kanë prezantuar pamje të drejtë dhe të vërtetë. Kurse MPJD, ME dhe MM opinionin e auditimit e kanë të pamodifikuar për shkak se ZKA ka marrë siguri të arsyeshme se Pasqyrat Vjetore Financiare për vitin 2023 prezantojnë pamje të drejtë dhe të vërtetë”, thuhet në njoftim.

Tutje në njoftim, thuhet se ZKA, gjithashtu për këto Ministri ka prezantuar edhe konkluzionin në lidhje me pajtueshmërinë duke vlerësuar nësetransaksionet e kryera në procesin e ekzekutimit të buxhetit kanë qenë, në të gjitha aspektet materiale, në pajtueshmëri me kriteret e përcaktuara të auditimit që burojnë nga legjislacioni i zbatueshëm për subjektin e audituar në kontekstin e përdorimit të burimeve financiare.

“Nga auditimet e kryera ka rezultuar që MBZHR dhe ME të kenë konkluzion të kualifikuar për shkak se disa nga transaksionet e kryera nuk kanë qenë në pajtueshmëri me kriteret e përcaktuara të auditimit. Përderisa MINT, MPJD, MSH dhe MM konkluzionin e pajtueshmërisë e kanë të pamodifikuar për shkak se ZKA ka marrë siguri të arsyeshme se transaksionet e kryera kanë qenë në pajtueshmëri me kriteret e përcaktuara të auditivit”, thuhet në njoftim.

Përkundër gjetjeve të shpalosura në raporte të auditimit, ZKA-ja vlerëson se këto ministri kanë shënuar progres sa i përket nivelit të zbatimit të rekomandimeve.

Gjithashtu, ZKA-ja thotë se ka rënie tek numri i rekomandimeve të dhëna, për 17 rekomandime më pak.

“Për vitin 2022 ishin dhënë 49 rekomandime, ndërsa për vitin 2023 janë dhënë 32”, përfundon njoftimi. /Kosova.info/

Go to TOP