SRB-BIH-HR

Lista svih anti Covid19 mjera usvojenih malo prije na online sjednici Vlade Kosova

Vlada Kosova je ublažila mere protiv Covid19. Građani od sada imaju pravo da se slobodno kreću do 00:00 sati, a ne do 22:00 sata kao do sada. Nove mjere nisu donijele mnogo promjena. Maska ostaje obavezna samo u slučaju da vozite sami, ili sa članovima uže porodice; dok trčite ili jedete i pijete.

Nastava će se od sada redovno odvijati u svim predškolskim i dnevnim ustanovama. Uz fizičko prisustvo, nastavni proces će se od sada odvijati u svim ustanovama preduniverzitetskog obrazovanja, kao iu ustanovama visokog obrazovanja, pod uslovom da grupe od preko 50 osoba budu smještene u najviše 50 posto prostora.

Ugostiteljli če raditi do 23:00 sata. U obrazloženju Vlade za nove mere se navodi da je prema poslednjim izveštajima Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova, epidemiološka situacija sa COVID-19 na Kosovu stabilna, ali rizik ostaje jer se nastavlja Delta varijanta. biti dominantan. Upozoreno je da je ova varijanta pogoršala situaciju u nekim dijelovima svijeta.

Lista mjera:

Vlada Republike Kosovo, u elektronskom formatu, danas je održala 41. sednicu. Na ovom sastanku usvojena je nova odluka o opštim i posebnim mjerama za kontrolu, prevenciju i kontrolu pandemije COVID-19, kao i zahtjev Ministarstva finansija, rada i transfera za uštede i izdvajanje budžeta u kategorijama rashoda budžetske organizacije za 2021.

Na osnovu preporuka Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova, resornih ministarstava, zainteresovanih strana i relevantnih stručnjaka, doneta je nova odluka o opštim i specifičnim merama za kontrolu, prevenciju i borbu protiv pandemije COVID-19.

Mjere zaštite javnog zdravlja i zaštite od COVID-19 pokazale su se vitalnima za ograničavanje širenja COVID-19. Prema nedavnim izveštajima Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova, epidemiološka situacija sa COVID-19 na Kosovu je stabilna, ali rizik ostaje jer Delta varijanta nastavlja da dominira u našoj zemlji iu drugim zemljama u regionu i u svijetu postoji pogoršanje osjetljivo na epidemiološku situaciju.

U takvoj situaciji, pozivajući se na trenutne podatke o epidemiološkoj situaciji i preporuke NIJZK, Vlada je poduzela mjere koje imaju za osnovni cilj očuvanje javnog zdravlja i sprječavanje širenja COVID-19.

Takođe, Vlada je na današnjoj sjednici razmotrila i usvojila zahtjev Ministarstva finansija, rada i transfera za uštede i izdvajanje budžeta u kategoriji rashoda budžetskih organizacija za 2021. godinu.

Opće i posebne mjere za kontrolu, prevenciju i kontrolu pandemije COVID-19

Teritorijalna primjena

 1. Ova odluka se primenjuje na celoj teritoriji Republike Kosovo.

Ulaz i izlaz građana u i iz Republike Kosovo

 1. Svako lice koje uđe u Republiku Kosovo mora imati jedan od sledećih dokaza:
  2.1. Potvrda o vakcinaciji za kompletnu (dvije doze) vakcinaciju protiv COVID-19;
  2.2. RT-PCR negativan test na COVID-19, ne stariji od 72 sata;
  2.3. Dokaz da je osoba preležala COVID-19 (pozitivan RT-PCR test izdat najmanje 21 dan i ne više od 180 dana ili pozitivan rezultat serološkog testa na antitijela -IgG, izdat prije najviše 30 dana;
  2.4. Brzi negativni antigen test ne stariji od 48 sati.
 2. Državljani Republike Kosovo, kao i lica sa privremenim ili stalnim boravištem na Kosovu, koji ulaze u Republiku Kosovo, u slučaju da ne poseduju jedan od dokaza iz tač. 2.1 do 2.4, moraju biti u saomizolaciji 7 dana. Ove osobe moraju popuniti izjavu o samoizolaciji na relevantnom graničnom prelazu.
 3. Od zahtjeva za posjedovanje bilo kojeg dokaza prema tačkama 2.1 do 2.4 oslobađaju se:
  4.1. Osobe koje ulaze na Kosovo preko aerodroma ili preko kopnenih graničnih prelaza i napuštaju Kosovo u roku od tri (3) sata preko aerodroma ili kopnenih graničnih prelaza, pod uslovom da na ulazu potpišem izjavu da će napustiti Kosovo u roku od tri (3) sata;
  4.2. Lica koja rade kao profesionalni prevoznici (vozači), pod uslovom da poštuju protokol za međunarodni transport za zaštitu od COVID-19;
  4.3. Državljani Republike Kosovo koji su napustili Kosovo u poslednjih 12 sati;
  4.4. Strani državljani koji prolaze kroz Kosovo organizovanim prevozom autobusom ili redovnom međunarodnom linijom, tranzit, pod uslovom da je potpisana izjava da će napustiti teritoriju Kosova u roku od pet (5) sati;
  4.5. Strane diplomate, akreditovane na Kosovu;
  4.6. Osobe mlađe od šesnaest (16) godina.

Zaštita i sigurnost na radu

 1. Svi zaposleni u javnim ustanovama, kao i zaposleni u javnim preduzećima u vlasništvu Vlade ili opštine, moraju posjedovati jedan od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.4, kako bi im se omogućio ulazak u radni prostor.
 2. Najviši administrativni službenik svake javne ustanove dužan je da imenuje jedno ili više odgovornih lica koja će provjeriti posjedovanje bilo kojeg od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.4.

Opće mjere zaštite i higijene

 1. Javne i privatne ustanove, kao i drugi subjekti, dužni su da drže sredstva za dezinfekciju ruku i određenu količinu maski na pristupačnim mjestima na ulazu u zgradu kao iu unutrašnjosti.
 2. Javne i privatne ustanove, kao i drugi subjekti dužni su da na ulazu svakog objekta postave vidljive znakove pravila ponašanja za zaštitu od COVID-19, uključujući i znak zabrane ulaska u objekat bez maski, uz poštovanje udaljenosti.
 3. Rukovodioci javnih i privatnih ustanova i drugih subjekata dužni su da vrše dezinfekciju i ventilaciju zatvorenih prostora.
 4. Nošenje maske koja pokriva nos i usta je obavezno u svim slučajevima, osim:
  10.1. Kada vozite sami ili kada su u vozilu prisutni samo članovi uže porodice;
  10.2. Tokom trčanja, vožnje biciklom i vježbanja;
  10.3. Dok jedete ili pijete.
 5. Zabranjen je ulazak u zatvorene prostorije bez maske.
 6. Sve javne i privatne institucije su dužne da odrede službenika za praćenje sprovođenja mjere definisane u tački 11. i evidenciju prema tačkama 2.1 i 2.4.

Ograničenje kretanja

 1. Ograničenje saobraćaja građana i dalje traje od 00:00 do 05:00 časova, osim:
  13.1. Slučajevi hitne prirode (traženje medicinske pomoći, kupovina lijekova, pružanje njege ili medicinske pomoći, izbjegavanje ozljeda ili izbjegavanje rizika od ozljede);
  13.2. Distribucija zdravstvenog, sigurnosnog osoblja i operatera koji izvode javne radove ili usluge;
  13.3. Osoblje noćne smene ekonomskih operatera koji obezbeđuje funkcionisanje lanca snabdevanja (uključujući transport robe/usluga), ali pod uslovom da im je obezbeđena posebna dozvola iz EDI sistema Poreske uprave Kosova;
  13.4. Lica koja dostave dokaz da moraju biti na aerodromu za vrijeme policijskog časa, jer moraju putovati avionom;
  13.5. Lica kojima izdaje posebnu privremenu dozvolu Urgentni operativni centar MUP-a, prema tački 15., zbog potrebe cirkulacije za vrijeme policijskog časa.
 2. Poslodavci su dužni da svojim zaposlenima koji podliježu ograničenju iz tačke 13. imaju dovoljno vremena da putuju do svojih stanova.
 3. Centar za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova može izdati posebnu dozvolu za lica koja dostave dokaze o potrebi privremenog produženja roka.

Obrazovne institucije

 1. Nastavni proces u predškolskim i dnevnim ustanovama nastavlja se redovno.
 2. Nastavno-obrazovni proces u ustanovama preduniverzitetskog obrazovanja svih nivoa, kao iu dnevnim boravcima, odvija se po redovnom rasporedu i uz fizičko prisustvo, uz podršku, praćenje i aktivni nadzor opštinskog i institucionalnog prisustva.
 3. Nastavni proces u javnim i privatnim ustanovama visokog obrazovanja, kao i u ustanovama za obuku i neformalno obrazovanje odvija se uz fizičko prisustvo pod uslovom da grupe preko 50 osoba budu smještene u najviše 50% prostora.
 4. Studenti da bi se mogli prijaviti u dom moraju posjedovati bilo koji od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.4.
 5. Studenti javnih i privatnih univerzitetskih institucija moraju posjedovati bilo koji od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.4., kako bi im se dozvolio ulazak u zgradu institucije.
 6. Osoblje u svim javnim i privatnim ustanovama svih nivoa obrazovanja, uključujući predškolske i dnevne ustanove, mora posjedovati bilo koji od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.4 kako bi im se omogućio ulazak u zgradu.
 7. Najviši službenik svake institucije prema tačkama 18, 19 i 20, dužan je odlukom da imenuje jedno ili više odgovornih lica koja će kontrolisati posjedovanje bilo kojeg od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.4.
 8. Svim javnim i privatnim ustanovama svih nivoa obrazovanja zabranjeno je organizovanje vannastavnih aktivnosti, kao što su ekskurzije, grupne šetnje, razne zabave nastavnog osoblja ili učenika.

Zahtjev za socijalne i penzione programe

 1. Zadužuje se Ministarstvo finansija, rada i transfera da izuzme sve korisnike socijalnih i penzijskih planova kojima upravlja MFPT od redovnog podnošenja nadležnim kancelarijama u svrhu evidentiranja, u skladu sa relevantnim zakonima.

Ograničenje javnih i privatnih sastanaka

 1. Osim ako je drugačije određeno ovom odlukom, dozvoljena su okupljanja u zatvorenom prostoru do trideset (30) osoba (radionice, sastanci, seminari, obuke ili drugi skupovi). Učesnici su dužni da posjeduju bilo koji od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.4, kako bi im se omogućio pristup ovim prostorijama, a organizator je dužan osigurati fizičku udaljenost od 1 metar između osoba i provjeriti relevantne dokaze.

25.1. Sastanci Skupštine i Vlade su dozvoljeni bez obzira na broj osoba, poštujući nošenje maski i fizičku udaljenost od 1 metra između osoba.

 1. Urgentni operativni centar Ministarstva zdravlja može izdati posebnu dozvolu, preko trideset (30) lica, za događaje od posebnog značaja u funkciji javnog interesa.
 2. Dozvoljena su okupljanja i kulturna dešavanja na otvorenom do sedamdeset (70) osoba (javno). Organizator je dužan osigurati održavanje fizičke udaljenosti od 1 metar između osoba i izvođenje dokaza iz tačaka 2.1. do 2.4. ove odluke.
 3. Izuzetno od tačaka 27. i 29., za koncerte i festivale sa javnim glasom važe zabrane iz tačke 32.
 4. Vjerskim obredima i obredima je dozvoljeno da obavljaju svoju djelatnost do 50% upotrebnog kapaciteta pod uslovom da posjeduju bilo koji od dokaza iz tač. 2.1. do 2.4. za ulazak u zatvorene prostore, u skladu sa relevantno uputstvo.
 5. Održavanje prijema za udobnost / zvučnu glavu dozvoljeno je u zatvorenom prostoru do trideset (30) osoba, dok je u otvorenim prostorijama do sedamdeset (70) osoba, uz primjenu zaštitnih mjera (maske i fizička udaljenost).
 6. Sahrane su dozvoljene samo uz učešće uže porodice, uz obezbjeđenje da učesnici održavaju fizičku udaljenost od 1 metar jedni od drugih.

Zabrana određenih aktivnosti i organizacija

 1. Bez obzira na broj lica, zabranjena je delatnost noćnih klubova, kao i organizovanje festivala, koncerata, ekskurzija, hodočašća, venčanja, veridbi, porodičnih i društvenih žurki na celoj teritoriji Republike Kosovo.

Gastronomija

 1. Gastronomskim službama je dozvoljeno da obavljaju svoju djelatnost. Klijenti i gastronomsko osoblje moraju posjedovati bilo koji od dokaza prema tačkama 2.1 do 2.4 kako bi im se omogućio ulazak u zatvorene prostore lokala, u skladu sa odgovarajućim uputstvom.
 2. U gastronomskim prostorijama dužno je imenovati jedno ili više odgovornih osoba koje će provjeriti posjedovanje bilo kojeg od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.4.
 3. Korištenje zatvorenih prostora dozvoljeno je do 50% kapaciteta prostora. Na otvorenim prostorima dozvoljeno je korištenje do 70% kapaciteta prostora. Površina se računa za prostor u kojem se služe hrana i piće.
 4. Značenje izraza „otvoreni prostor” i „zatvoreni prostor” ima isto značenje kao i Zakon br. 04 / L-156 o kontroli duhana.
 5. Kupci moraju stalno sjediti u prostorijama gastronomske službe gdje je dozvoljena usluga hrane ili pića, osim:
  37.1. Prilikom ulaska ili izlaska iz prostorija;
  37.2. Prilikom plaćanja narudžbe;
  37.3. Prilikom odlaska ili povratka iz toaleta;
  37.4. Kada je to potrebno iz zdravstvenih i sigurnosnih razloga.
 6. U slučajevima iz tačke 37.1 do 37.4 obavezno je nošenje maske koja pokriva nos i usta.
 7. Gastronomskim službama je dozvoljeno da obavljaju svoju djelatnost od 05:00 do 23:00 sata.
 8. Muzika je dozvoljena samo do 21:30.
 9. Menadžeri prostorija treba da osiguraju da razmak između kupaca za različitim stolovima bude najmanje jedan (1) metar.
 10. Naslon jedne stolice treba da bude udaljen najmanje jedan (1) metar od naslona druge stolice.
 11. Do 4 osobe su dozvoljene za stolom u zatvorenim prostorima. U slučaju da su stolovi veći od dva (2) metra, tada je preduvjet ograničenje od pet (5) ljudi na 10 m2.
 12. Do šest (6) osoba je dozvoljeno van ili za stolom ili šalterom.
 13. Svaki sto treba da bude opremljen dezinfekcionim sredstvima koja sadrže najmanje 60% alkohola.
 14. ​​Usluga “prilagođena dostava” je dozvoljena za rad i nakon 22:30, nakon što joj EDI sistem (PAK) dostavi posebnu dozvolu.

Tržni centri i drugi privredni subjekti

 1. Djelatnost trgovačkih centara je dozvoljena prema odgovarajućem uputstvu.
 1. Svi operateri, koji za djelatnost veleprodaje imaju trgovinu na veliko i malo, dužni su odrediti maksimalni broj kupaca u prostorijama istovremeno prema pravilu – 1 osoba na 8 m2. Ovi operateri su dužni da na ulazu označe maksimalan broj dozvoljenih kupaca u isto vrijeme. Površina se izračunava za područje u kojem je klijentima dozvoljen boravak.
 2. Kupci i osoblje u tržnim centrima i pozivnim centrima moraju posjedovati bilo koji od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.4 kako bi im se omogućio ulazak u objekat.
 3. U tržnim centrima i pozivnim centrima obavezno je odrediti jedno ili više odgovornih osoba koje će provjeriti posjedovanje bilo kojeg od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.4.

Rad u parovima

 1. U javnim/privatnim institucijama ili preduzećima, zaposleni/osoblje koje rade u parovima/direktnom kontaktu sa klijentima (uključujući, ali ne ograničavajući se na, brijače, taksiste, zaposlene na tržištu i bankama, itd.), moraju posjedovati bilo koji od dokaza iz tačaka 2.1 do 2.4 kako bi se omogućio pristup objektu. Dužan je imenovati jedno ili više odgovornih osoba koje će kontrolisati posjedovanje bilo kojeg od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.4.
 2. Odgovorno lice javne ili privatne institucije i privrednih subjekata, dužno je da prestane sa postrojavanjem ili okupljanjem unutar i van radnog/poslovnog okruženja, osim ako postoji fizička udaljenost od najmanje 1 metar od drugih grupa lica. .

Javni prevoz

 1. Zabranjen je ulazak u vozila javnog prevoza bez maske.
 2. Operaterima putničkog drumskog saobraćaja je dozvoljeno da rade koristeći 50% kapaciteta za sjedenje.
 3. Najviše dva (2) putnika mogu putovati taksijem.
 4. Osoblje javnog prevoza mora posjedovati bilo koji od dokaza navedenih u stavovima 2.1 do 2.4 da bi se zaposlilo u sektoru javnog prijevoza.

Pozorišta, biblioteke, itd.

 1. Bibliotekama, muzejima, bioskopima, pozorištima, koncertima filharmonije, operi, baletu, orkestrima, ansamblima, omladinskim centrima, kulturnim centrima sa grupama ili drugim sličnim podređenim institucijama MKOS-a ili opština, dozvoljeno je da rade koristeći 50% prostora/ površinski kapacitet odgovarajućih objekata, pod uslovom da javnost sedi u stolici. Obavezno držanje maske i fizičkog razmaka od 1 metar između osoba.
 2. Korisnici aktivnosti prema tački 61. moraju posjedovati bilo koji od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.4, kako bi im se omogućio ulazak u objekat.
 3. U poslovima iz tačke 61. rješenjem se mora odrediti jedno ili više odgovornih osoba koje će kontrolisati posjedovanje bilo kojeg od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.4.

Sport i rekreacija

 1. Dozvoljeno je organizovanje sportskih takmičenja i treninga u skladu sa protokolima i preporukama svetskih organizacija za organizovanje sportskih događaja i zaštitnim merama Vlade Republike Kosovo.
 2. Broj učesnika takmičenja (sportista, klubova, službenih lica i drugih učesnika neophodnih za odvijanje takmičenja) utvrđuje sportski savez uz poštovanje mjere udaljenosti i drugih zaštitnih mjera.
 3. U trkačkim aktivnostima u dvorani dozvoljeno je prisustvo gledalaca do 10% kapaciteta sportskog objekta ili prostora (stadion, sportska dvorana, bazeni, drugi zatvoreni prostori) uz poštovanje mjere udaljenosti od 1 metar i drugih zaštitnih mjera. .
 4. U takmičarskim aktivnostima na otvorenom dozvoljeno je prisustvo gledalaca do 30% kapaciteta sportskog objekta ili prostora (stadion, sportska dvorana, bazeni, drugi zatvoreni prostori) uz poštovanje udaljenosti od 1,5 metara i druge zaštitne mjere.
 5. Gledaoci u trkačkim aktivnostima u dvorani ili na otvorenom moraju posjedovati jedan od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.4.
 6. Organizatori takmičenja su dužni da imenuju osobe odgovorne za kontrolu posjedovanja bilo kojeg od dokaza prema tačkama 2.1 do 2.4, kao i da preduzmu posebne mjere, u skladu sa međunarodnim protokolima, za upravljanje masom (navijačima) prije, za vrijeme i nakon ulaska u sportski prostor.
 7. Dozvoljeno je korištenje teretana, teretana i slično za individualne rekreativne aktivnosti. Klijenti i osoblje moraju posjedovati bilo koji dokaz naveden u tačkama 2.1 do 2.4 ove odluke.
 8. Svaki fitnes, teretana i slično je dužan da imenuje najmanje jednog radnika koji će provjeriti posjedovanje bilo kojeg od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.4.
 9. Korišćenje teretana, teretana i slično, vrši se u omjeru 1 klijent na 10 m2.
 1. Obavezno je na svaki fitnes uređaj postaviti informativne znakove i sredstva za dezinfekciju (ili druga sredstva za čišćenje) u cilju njihovog upoznavanja i dezinfekcije od strane svakog klijenta nakon upotrebe.

Termalne kupke

 1. Za ulazak u terme, kupci i osoblje moraju posjedovati bilo koji od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.4 ove odluke. Obavezno je imenovati najmanje jednog radnika koji će provjeriti posjedovanje nekog od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.4.

Tržnice i klanje životinja

 1. Javnim pijacama vozila, životinja i živine dozvoljeno je obavljanje djelatnosti korištenjem 30% kapaciteta prostora/površina dotičnih objekata. Obavezno je čuvanje maske i postavljanje štandova na fizičkoj udaljenosti od najmanje 2 metra.

Lični podaci i način provjere dokaza prema tačkama 2.1 do 2.4

 1. Imenovanje ovlaštenih osoba ili ovlaštenih radnika za kontrolu dokaza prema tačkama 2.1 do 2.4 vrši se odlukom u kojoj se utvrđuju ime i prezime ovlaštene osobe. Ove osobe moraju biti prepoznatljive putem kartice/identifikacione oznake i njihova imena moraju biti istaknuta na ulazu u ustanovu, tržne centre, gastronomske prostore i sve druge poslove.
 2. Predstavljanje dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.4, vrši se u obliku koji ne dozvoljava ovlašćenim licima ili službama da kontrolišu svoje posedovanje, da čuvaju, čuvaju, registruju ili obrađuju podatke sadržane u dokazima u bilo kom obliku. , osim ako subjekt podataka nije dao svoj pismeni pristanak za obradu tih podataka.
 3. Ovlaštenim i određenim osobama, radi provjere dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.4, u slučajevima kada je subjekt podataka dao pismeni pristanak za obradu ovih podataka, nije dozvoljeno zadržavanje podataka ili njihovo ponovno korištenje u svrhe osim utvrđivanja posjedovanja dokaza u javnom interesu i isključivo u svrhu suzbijanja širenja pandemije COVID-19. /Prevod/ Kosova.info

Shfaq më shumë