Kosova

UBT shpall konkurs për regjistrimin e studentëve për vitin akademik 2018-2019

UBT shpall konkurs për regjistrimin dhe pranimin e studentëve për vitin akademik 2018-2019.

Të drejtën e pranimit në UBT e kanë të gjithë kandidatët, të cilët e kanë përfunduar me sukses shkollën e mesme dhe që e kanë të përfunduar maturën shtetërore.

Me zgjedhjen e UBT-së, automatikisht keni mundësinë e përzgjedhjes së profesioneve dhe specializimeve më të pasura dhe unike në vend e rajon, të cilat garantojnë sukses dhe ju bëjnë liderë të padiskutueshëm në tregun e punës.

Të gjithë të interesuarit mund të regjistrohen në programet e akredituara dhe të licencuara të nivelit Bachelor dhe Master, si më poshtë: 

Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri (BSc & MSc)me specializimet:

 • Inxhinieri dhe Sisteme Softuerike,
 • Baza e të Dhënave dhe Sistemet e Informacionit,
 • Grafika Kompjuterike dhe Multimedia,
 • Web Programim,
 • Rrjete dhe Telekomunikacion,
 • Robotikë dhe Sisteme Inteligjente,
 • Informatikë Biomjekësore,
 • Siguria dhe Sigurimi i Informacionit,
 • Multimedia dhe Vizualizim,
 • Inxhinieri e Komunikimit,
 • Shkenca e të Dhënave Statistikore,
 • Informatikë Mjekësore.

Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi (BA & MA)me specializimet:

 • Financa, Banka dhe Sigurime,
 • Kontabilitet, Auditim dhe Tatime,
 • Menaxhment, Ndërmarrësi dhe Inovacion,
 • Marketing dhe Shitje,
 • Biznes Ndërkombëtar,
 • Logjistika dhe Menaxhimi i Prokurimit.

Menaxhimi i Mekatronikës, me specializimet: (BSc & MSc)

 • Menaxhimi i Mekatronikës,
 • Automatizimi Industrial dhe Kontrolli i Procesit,
 • Robotikë dhe Sisteme Inteligjente,
 • Inxhinieri Biomjekësore,
 • Inxhinieri e Telekomunikacionit,
 • Inxhinieri Mekanike,
 • Inxhinieri e Aeronautikës,
 • Dizajn i Produkteve Industriale,
 • Inxhinieri e Proceseve të Prodhimit.

                              

Sistemet e Informacionit (BSc & MSc), me specializimet:

 • Sistemet e Informacionit të Biznesit,
 • Sistemet e Informacionit – GIS (Geo Information Systems),
 • Sistemet e Informacionit të Bibliotekave dhe Arkivave,
 • Statistikat, Procesimi dhe Simulimi i të Dhënave,
 • Siguria e Informacionit dhe Privatësia,
 • Komerci Elektronik (E-Komerci).

Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor (BSc & MSc), me specializimet:

 • Arkitekturë e Qëndrueshme,
 • Menaxhim Urban,
 • Restaurim Arkitekturor,
 • Dizajn i Interierit.

Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë (BSc & MSc), me specializimet:

 • Inxhinieri Strukturore – Konstruktiv,
 • Menaxhim i Ndërtimtarisë dhe Teknologji,
 • Infrastrukturë Rrugore,
 • Inxhinieri e Ujërave – Hidro,
 • Inxhinieri Gjeoteknikës,
 • Inxhinieri e Materialeve.

Shkenca Politike (BSc), me specializimet:

 • Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci,
 • Integrime Evropiane,
 • Administratë Publike.

Juridik (LLB & LLM)me specializimet:

 • Civile,
 • Penale,
 • Ndërkombëtare.

E Drejta Biznesore Ndërkombëtare dhe Evropiane (MA)

Media dhe Komunikim (BA & MA), me specializimet:

 • Gazetari,
 • Komunikim,
 • Menaxhim i Medias,
 • Marrëdhëniet me Publikun,
 • Regji Televizive,
 • Gazetari On-Line,
 • Kamera dhe Fotografia.

Politika Publike dhe Menaxhim (MA), me specializimet:

 • Politika Publike,
 • Menaxhim Publik.

Inxhinieri e Energjisë (BSc), me specializimet:

 • Baza e Burimeve të Energjisë,
 • Ruajtja e Energjisë,
 • Energjia Efiçiente,
 • Teknologji e Informacionit,
 • Menaxhimi i Energjisë,
 • Eklektikë Elektronike,
 • Sistemet e Qëndrueshme,
 • Izolimi i Ndërtesave,
 • Sistemet e Ngrohjes dhe të Ftohjes.

Inxhinieri e Energjisë Efiçiente (Certifikatë Profesionale), me specializimet:

 • Burimet e Energjisë,
 • Konservim i Energjisë,
 • Efiçienca e Energjisë,
 • Menaxhim i Energjisë,
 • Inxhinieri Elektrike,
 • Konservimi i Energjisë në Ndërtesa,
 • Sistemet e Ngrohjes dhe të Ftohjes,
 • Energji Gjeometrike.

Infermieri (BA)

Stomatologji (Dr. Dent)

Farmaci (MHh) 

Dizajn i Integruar (BA), me specializimet:

 • Dizajn Grafik dhe i Komunikimit,
 • Dizajn Mode dhe Tekstil,
 • Dizajn i Produkteve,
 • Dekorim i Ndërtesave dhe Mobilim.

Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologji (BSc), me specializimet:

 • Teknologjia e Ushqimit,
 • Nutricioni (Të Ushqyerit),
 • Menaxhimi me Cilësinë dhe Sigurinë e Ushqimit.

Të gjithë të interesuarit mund të paraqiten në zyrat e administratës së UBT-së në Prishtinë, lagja Kalabria, në degën e UBT-së në Ferizaj, rruga “Ahmet Kaçiku”, si dhe në degën e UBT-së në Prizren, rruga “Tirana”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.