Kosova

Prokuroria Themelore në Prishtinë kritikohet për trajtimin që po u bën lëndëve anti-korrupsion

Këshilli Prokurorial i Kosovës ka mbajtur takimin e 171-të me radhë, të cilin e ka udhëhequr Kryesuesi Bahri Hyseni.

Fillimisht anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës kanë miratuar pa rekomandime Raportin tremujor për periudhën prill-qershor 2019 për aktivitetet e Koordinatorit kombëtar për luftimin e krimit ekonomik, të cilin e ka prezantuar Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të KPK-së, Lavdim Krasniqi.

Gjithashtu, është miratuar me rekomandime edhe Raporti gjashtëmujor për periudhën janar – qershor 2019 i Komisionit Mbikëqyrës për zbatimin e Planit strategjik dhe Planit të veprimit për luftimin e korrupsionit dhe krimit ekonomik, të cilin e prezantoi anëtarja e këtij Komisioni, Prokurorja në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit, Laura Pula. 

Rrjedhimisht, pas tërheqjes së shortit, anëtarët e KPK-së kanë aprovuar krijimin e paneleve vlerësuese, komisioneve për rishqyrtim dhe komisioneve rezervë për emërimin e Kryeprokurorit të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës dhe Kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore në Prishtinë.

Ndërkohë është marrë vendim për shpalljen e Konkursit të brendshëm për avancimin e një prokurori nga Departamenti i Përgjithshëm në Departamentin për Krime të Rënda në Prokurorinë Themelore në Gjakovë. 

Po ashtu, Këshilli Prokurorial i Kosovës është pajtuar që të nënshkruhet Marrëveshja e Bashkëpunimit në mes të Këshillit, Axiom International dhe Agencia, mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, marrëveshje kjo që ka për qëllim të mbështet KPK-në në proceset e rekrutimit, transferimit, avancimit, vlerësimit të performancës dhe ngritjes së kapaciteteve përmes programit të mentorimit.

Në fund të takimit, sipas planifikimit, Këshilli ka shqyrtuar raportet e vlerësimit të performancës së prokurorëve.​ /Kosova.info/