EKONOMI

Përfitimi nga MSA-ja, progresi dhe sfidat e zbatimit

Me qëllim të ofrimit të njohurive rreth Përfitimit nga Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit, Zyra e BE-së në Kosovë/Përfaqësuesi Special i BE-së në bashkëpunim me Ministrinë e Integrimit Evropian, sot do të organizoj diskutim në panel, me temën “Përfitimi nga MSA” me fokus në progresin dhe sfidat e zbatimit të MSA-së.

Diskutimi zhvillohet në kuadër të projektit të financuar nga BE-ja: “Mbështetje për komunikimin e procesit të integrimit në BE” që synon promovimin e standardeve të BE-së në katër sektorë prioritarë:

Mbrojtja e Konsumatorit, Bujqësia, Siguria e Ushqimit dhe Siguria në Punë në kuadër të MSA-së.