Kombëtare

NOPM ndihmon të moshuarit me ushqime në Kamenicë

Organizata Jo-qeveritare Netëork of Peace Movement (NOPM) në kuadër të aktivitetit për Ofrimin e shërbimeve për të rriturit (moshuar) pa përkujdesje familjare, në bashkëpunim të ngushtë me zyrtarët e Qendrës për punë Sociale (QPS),ka vazhduarme ofrimin e shërbimeve për 20 persona në nevojë me pako ushqimore dhe higjienike,dhe ofrimin e shërbimeve fizioterapeutike për fëmijë dhe të rritur në nevojë.

Organizata Jo-qeveritare Netëork of Peace Movement (NOPM), si pjesë e projektit “Përkrahja e Qendrës për Punë Sociale në përmirësimin e shërbimeve në shtëpi, dhe ato rezidenciale për fëmijët dhe të rriturit në nevojë’’ që përkrahet nga organizata ndërkombëtare “Save the Children International” (SCiK) në Kosovë, i financuar nga Bashkimi Evropian dhe bashkë-financuar nga Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (SIDA), ka vazhduar me ofrimin e shërbimeve për 20 persona në nevojë me pako ushqimore dhe higjienike, si dhe ofrimin e shërbimeve fizioterapeutike për fëmijë dhe të rritur në nevojë.

Gjatë muajit Tetornë bashkëpunim të ngushtë me zyrtarët eQendrës për punë sociale (QPS)në Kamenicë,dhe pas harmonizimit të listave të përfituesve, OJQ“NOPM” ka vazhduar me ofrimin e shërbimeve për 20 persona të rritur në nevojë pa përkujdesje familjareme pako ushqimore dhe higjienike.

Gjithashtu gjatëmuajittetor, “NOPM”  kavazhduar me ofrimin eshërbimeve fizioterapeutike për 5 fëmijë dhe 5 të rritur në nevojë,pas kontraktimit për shërbime të jashtme për ofrimin e shërbimeve fizioterapeutikenë shtëpi.

Këto aktivitete do të realizohen përgjatë gjithë implementimit të projektit. /Kosova.info/