Kombëtare

Në Shqipëri, furnizimi me ujë është 13.2 orë në ditë

Në vitin 2019, 40% e ujit të përdorur në Shqipëri, nuk është arkëtuar. Kështu konkludon raporti vjetor i Entit Rregullator të Ujit, i cili nxjerr në pah se rreth 200 mijë abonentë nuk kanë ujëmatës. Ndër të tjera, kohëzgjatja e furnizimit me ujë në shkallë vendi është 13.2 orë në 24 orë.

Sipas raportit, 8 shoqëri të ujësjellësve të cilat i përgjigjen nevojave të qyteteve të Tiranës, Fierit dhe Elbasanit, veprojnë të palicensuara nga Enti Rregullator i Ujit si pasojë e mungesës Akt Miratimit Higjieno-Sanitar nga Inspektorati Shtetëror Shëndetësor.

Një tjetër e dhënë në raport, sipas Scan TV, lidhet me efiçiencën e stafit, ku gjatë vitit 2019 numri i lidhjeve të ujit është rritur me rreth 24 lidhje dhe ai i kanalizimeve me rreth 31 lidhje, por nga ana tjetër raporti thekson se kjo nuk ka pasur efekt pozitiv në përmirësimin e këtij treguesi “duke qenë se shoqëritë UK janë të mbingarkuara me punonjës të pajustifikuar, rritja e të cilëve është evidente sidomos në vitet zgjedhore siç ishte viti 2019”.

Ndërkaq, sa i përket kostove dhe të ardhurave, nga raporti del në pah se Kostot Operative dhe të Mirëmbajtjes për vitin 2019, janë rritur në shifrën e 1.3 miliard lekëve, krahasimisht me të ardhurat të cilat janë në shifrën e 584 milionë lekëve.