EKONOMI

Ligjet vazhdojnë të kufizojnë mundësitë ekonomike të grave

Vendet po lëvizin ngadalë drejt barazisë më të madhe gjinore, por gratë në të gjithë botën vazhdojnë të përballen me ligje dhe rregullore që kufizojnë mundësitë e tyre ekonomike, ndërsa pandemia COVID-19 hap sfida të reja kur bëhet fjalë për shëndetin, sigurinë dhe sigurinë ekonomike të tyre. Raporti i Bankës (BB).

  • Reformat për të hequr pengesat për përfshirjen ekonomike të grave kanë qenë të ngadalta në shumë rajone dhe të pabarabarta brenda të njëjtave rajone, sipas raportit ‘Gratë, Biznesi dhe Ligji 2021’. Mesatarisht, gratë kanë vetëm tre të katërtat e të drejtave ligjore të dhëna burrave, tha Banka Botërore.

Sipas raportit, gratë ishin në disavantazh edhe para pandemisë, “dhe iniciativat qeveritare për të zbutur disa nga efektet e pandemisë, megjithëse inovative, ishin të kufizuara në një numër vendesh”.

“Gratë duhet të përfshihen plotësisht në ekonomi në mënyrë që të arrijnë rezultate më të mira zhvillimi,” tha David Malpass, president i Grupit të Bankës Botërore.

Sipas tij, megjithë përparimin në një numër vendesh, ka pasur një kthim shqetësues tek e vjetra në disa prej tyre, duke përfshirë kufizimin e udhëtimit për gratë pa lejen e një kujdestari mashkull.

  • Kjo pandemi ka përkeqësuar pabarazitë ekzistuese që i vënë vajzat dhe gratë në një disavantazh, duke përfshirë pengesat për vijimin e shkollës dhe mbajtjen e punës. Gratë gjithashtu po përballen me një rritje të dhunës në familje dhe sfidave të shëndetit dhe sigurisë. Gratë duhet të kenë të njëjtën akses në financa dhe të njëjtat të drejta trashëgimie si burrat dhe duhet të jenë në zemër të përpjekjeve tona drejt një rigjenerimi gjithëpërfshirës dhe elastik nga pandemia e Covid-19, tha Malpass.

Raporti i Grave, Biznesit dhe Ligjit 2021 mat ligjet dhe rregulloret në tetë fusha që ndikojnë në situatën ekonomike të grave në 190 vende dhe mbulon periudhën nga shtatori 2019 deri në tetor 2020.

Sipas BB, nga gjërat themelore siç janë lëvizja e komunitetit, te sfidat që lidhen me punën, prindërimin dhe pensionin, të dhënat tregojnë standarde objektivë dhe të matshëm të progresit global në drejtim të barazisë gjinore.

Pas shpërthimit të pandemisë, ky raport gjithashtu shikoi përgjigjet e qeverisë ndaj krizës Covid-19 dhe sesi pandemia prek gratë në punë dhe në shtëpi, me një fokus në kujdesin për fëmijët, qasjen në drejtësi, shëndetin dhe sigurinë.

Në përgjithësi, gjetjet e Raportit tregojnë se një numër qeverive kanë futur masa për të adresuar disa nga ndikimet pandemike mbi gratë që punojnë.

Për shembull, më pak se një e katërta e të gjitha ekonomive të anketuara në raport u garantuan prindërve të punësuar çdo leje për t’u kujdesur për fëmijët përpara një pandemie.

  • Që atëherë, për shkak të mbylljes së shkollës, pothuajse 40 ekonomi shtesë në të gjithë botën kanë futur politika të pushimit ose përfitimit për të ndihmuar prindërit të kujdesen për fëmijët e tyre. Sidoqoftë, ka gjasa që këto masa të jenë të pamjaftueshme për t’iu përgjigjur sfidave me të cilat përballen shumë nëna që punojnë normalisht, ose krizës në lidhje me kujdesin ndaj fëmijëve – thekson Banka Botërore.

Për më tepër, ata theksojnë se pandemia gjithashtu ka kontribuar në një rritje të ashpërsisë dhe frekuencës së dhunës me bazë gjinore.

Kërkimet paraprake tregojnë se që nga fillimi i vitit 2020, qeveritë kanë futur rreth 120 masa të reja, përfshirë linjat telefonike pa pagesë, ndihmën psikologjike dhe strehimoret për të mbrojtur gratë nga dhuna.

Disa qeveri kanë ndërmarrë gjithashtu hapa për të siguruar aksesin në drejtësi në disa mënyra, duke përfshirë shpalljen e çështjeve të së drejtës familjare urgjente gjatë një bllokimi dhe lejimin e procedurave të largëta gjyqësore për çështjet e ligjit të familjes.

BB beson se qeveritë ende kanë hapësirë ​​për të miratuar masa dhe politika që synojnë adresimin e shkaqeve kryesore të dhunës.

“Ndërsa është inkurajuese që shumë vende kanë ndërmarrë hapa në mënyrë proaktive për të ndihmuar gratë të përballen me një pandemi, është e qartë se duhet shumë më tepër, veçanërisht kur bëhet fjalë për përmirësimin e lejes prindërore dhe barazimin e pagave”, tha Marie Pangestu, drejtoresha menaxhuese. të Bankës Botërore për Politikë dhe Partneritet të Zhvillimit.

Ajo shtoi se vendet duhet të krijojnë një mjedis ligjor për të përmirësuar përfshirjen ekonomike të grave në mënyrë që ato të bëjnë zgjedhjet më të mira për veten dhe familjet e tyre.

  • Përkundër pandemisë, 27 ekonomi nga të gjitha rajonet dhe grupet e të ardhurave miratuan reforma në të gjitha fushat dhe rritën praktikat e mira në rregullore në 45 raste gjatë vitit të vëzhguar – thekson raporti, duke vërejtur se në fushat që lidhen me pagat dhe prindërit shumica e reformave janë kryer futur ose shumica e ligjeve janë ndryshuar.

Sidoqoftë, siç thekson BB, fusha e prindërimit është ende zona me më shumë hapësirë ​​për përmirësim globalisht.

  • Kjo përfshin lejen prindërore me pagesë, nëse përfitimet paguhen nga shteti dhe nëse ndalohet largimi nga puna i grave shtatzëna. Reformat janë të nevojshme gjithashtu për të adresuar kufizimet me të cilat përballen gratë kur bëhet fjalë për llojin e punës dhe detyrave që mund të bëjnë dhe kohën gjatë së cilës ato mund të punojnë, duke i veçuar ato në punë me paga më të ulta. Dhe në 100 ekonomi, ligjet nuk përcaktojnë që burrat dhe gratë duhet të paguhen në mënyrë të barabartë për të njëjtat punë – paralajmërojnë BB.

Në të njëjtën kohë, ata thonë se arritja e barazisë gjinore përmes ligjit kërkon një përpjekje të përbashkët nga qeveritë, shoqëria civile dhe organizatat ndërkombëtare dhe se reformat ligjore dhe rregullatore mund të shërbejnë si një katalizator i rëndësishëm për përmirësimin e jetës së grave dhe familjeve të tyre dhe komuniteteve.

  • Performanca më e mirë në fushat e matura nga raporti Gratë, Biznesi dhe Ligji 2021 shoqërohet me zvogëlimin e hendekut gjinor në rezultatet e proceseve të zhvillimit, pjesëmarrje më të madhe të grave në fuqinë punëtore, zvogëlimin e numrit të përfaqësimeve më të prekshme dhe më të mëdha të grave në parlamentet kombëtare – thuhet në një deklaratë.