Driver Booster - Download Free for Windows 11, 10, 8, 7

Driver Booster: Free updater for Windows 11/10. Renew drivers for graphics, USB, audio, screen, network, printer, and mouse efficiently.!
Get it now for FREE !

Driver Booster Driver Booster Download

Komuna: Ata që nuk aplikojnë për legalizim, u rrënohet

Komuna e Prishtinës ka njoftuar se ka publikuar Udhëzuesin për legalizim të ndërtimeve pa leje. Komuna ka paralajmëruar së qytetarët të cilët nuk aplikojnë për legalizim të ndërtimeve, do të përfshihen në listën e rrënimit. Ndërsa, është bërë e ditur së këtë vit janë legalizuar afër 350 ndërtime.

Është publikuar Udhëzuesi për legalizim të ndërtimeve pa leje ku është paralajmëruar rrënimi i të gjitha objekteve të cilat nuk janë në proces të aplikimit për legalizim.

Shefi i sektorit të Legalizimit në Komunën e Prishtinës, Fatos Dibra, në një përgjigje me shkrim për Radio Kosovën ka bërë të ditur se Komuna e Prishtinës ka njoftuar se ka publikuar Udhëzuesin për legalizim të ndërtimeve pa leje të cilat ndahen në dy kategori.

“Që nga janari i këtij viti deri me tani janë legalizuar afër 350 ndërtime. Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve për Legalizim është 31 Dhjetor 2025. Komuna ka angazhuar kompani private përmes Prokurimit Publik për kryerjen e matjeve gjeodezike për raste sociale”, tha Fatos Dibra.

Ndërsa, për pronarët të cilët nuk aplikojnë, Dibra tha së do të përfshihen në Listën e rrënimit.

Pronarët të cilët nuk aplikojnë, do të përfshihen në Listën e rrënimit sipas Ligji Nr.06/L-024 Për Trajtimin e Ndërtimeve Pa leje.”

Edhe njohës të kësaj fushë po vlerësojnë së shumë faktorë kanë ndikuar që një numër i madh i banesave në Prishtinë të mos legalizohen dhe të mos pajisen me pranim teknik.

Dokumentet që duhet plotësuar për kategorinë e I-rë.

• Formulari standard i aplikimit (Shtojca 1) (për ndërtimet pa leje të papërfunduara, Shtojca 1A);

• Dëshmi mbi ndërtimin e kryer para datës 05.09.2018

• Deklarata e Pronarit të ndërtimit pa leje (Shtojca 1B )

• Dëshmitë mbi të drejtën pronësore (kopjen e planit dhe certifikatën e pronësisë (jo më të vjetra se gjashtë muaj);

•Letërnjoftimin e aplikuesit

• Matjet/incizimin e ndërtimit ekzistues pa leje (sipas udhëzuesit për legalizim, tri kopje fizike dhe një digjitale në format pdf dhe Dëg). Fotografi që prezantojnë dukjen e ndërtimit pa leje. 

Dokumentet që duhet plotësuar për kategorinë e II-të.

•Formulari standard i aplikimit (Shtojca 2), (për ndërtimet pa leje të papërfunduara, Shtojca 2A)

• Dëshmi mbi ndërtimin e kryer para datës 05.09.2018

• Dëshmitë mbi të drejtën pronësore (kopjen e planit dhe certifikatën e pronësisë (jo me të vjetra se gjashtë muaj);

• Letërnjoftimin e aplikuesit;

• Matjet/incizimin e ndërtimit ekzistues pa leje (sipas udhëzuesit për legalizim , tri kopje fizike dhe një digjitale në format pdf dhe Dëg).

•Fotografi që prezantojnë dukjen e ndërtimit pa leje;

• Prezantimi grafik dhe përshkrimi i gjendjes ekzistuese të ndërtimit pa leje;

• Raportin e stabilitetit të strukturës;

• Raporti i instalimeve të ujit dhe kanalizimit;

• Raporti i instalimeve mekanike;

• Elaborati për mbrojtje nga zjarri;

• Dokumentacionin e kompanisë projektuese që ka përgatitur këto raporte;

Go to TOP