EKONOMI

Inspektorati i Punës vendos në favor të Gashit, të cilin KEDS-i e largoi nga puna në fillim të vitit

Inspektorati i Punës e ka cilësuar të bazuar ankesën e Rashit Gashit, i përjashtuar nga puna prej KEDS-it, ku kishte punuar 13 vjet.

Gashi ishte ankuar se KEDS-i ia ka cenuar edhe privatësinë.

“Inspektorati i Punës vendosi, ankesa ime ishte e BAZUAR. KEDS nuk arriti ta dëshmoj të kundërtën dhe tash ka rastin të përmirësoj gabimet. Kosova shtet*, ku nuk kanë vend sindikalistët”, shkroi Gashi në Facebook duke publikuar edhe dokumentin.

Në dokument theksohet se vendimi i KEDS-it, është në kundërshtim me nenin1 të Kontratës së Punës.

“Të anulohet dhe rishqyrtohet vendimi i KEDS-it, të veprohet në përputhje me Aktgjykimin e Gjykatës Supreme”, thuhet në vendimin e inspektoratit.

Gashi në shkurt të këtij viti kur edhe ishte larguar nga puna, në Express Intervistën në KTV pati thënë se pasi ishte larguar nga puna ai dhe të tjerë, KEDS-i i kishte zëvendësuar me familjarë të politikanëve, kryeprokurorëve e gjyqtarëve.

https://www.facebook.com/v9.0/plugins/post.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df13dbd31293668c%26domain%3Dwww.koha.net%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.koha.net%252Ff30372e868cd788%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Frashit.gashi%2Fposts%2F10221441298120339&locale=en_US&sdk=joey&width=640