Kosova

Deputetit Arifi, i dënuar për mashtrim me subvencione, i kthehet përgjigje negative nga Gjykata Kushtetuese

Gjykata Kushtetuese e ka shpallur të papranueshme kërkesën e deputetit Etem Arifi, i cili i është drejtuar asaj për vlerësimin e kushtetutshmërisë së aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, lidhur me dënimin ndaj tij për mashtrim me subvencione.

“Objekt i çështjes së kërkesës ishte vlerësimi i kushtetutshmërisë së aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, të datës 30 janar 2020, me të cilin ishte refuzuar si e pabazuar kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e parashtruesit të kërkesës, ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë të datës 20 prill 2018 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës të datës 20 gusht 2019”, shkruhet në njoftimin rreth vendimeve të marra nga seanca e së mërkurës.

Arifi, përmes kësaj kërkese ka pretenduar se përmes këtij aktgjykimi i ishin shkelur të drejtat. Parashtruesi i kërkesës kërkoi nga Gjykata edhe vendosjen e masës së përkohshme duke theksuar se: “Jemi afër datës e cila është caktuar që Parashtruesi të paraqitet në institucionin korrektues për mbajtjen e dënimit, e që është 04.05.2020. Caktimi i masës së përkohshme nga ana e Gjykatës Kushtetuese është i domosdoshëm dhe me rëndësi jetike për Parashtruesin e kërkesës”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.